พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง ๘๕๙ ถนนอินใจมี ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติ ของเมืองลับแล มีถ้ำเมืองลับแล ภายในมีวิถีชีวิตของชุมชนเมือง ลับแล และสวนสมุนไพร มีตลาดวันวาน อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT และ CCPOT มีจุดเช็ดอิน
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กระทรวงวัฒนธรรม อยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ซึ่งเป็นเรือนไม้ที่จัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ และประวัติของพระศรีพนมมาศ และบุคคลสำคัญของอำเภอลับแล ตลอดจนขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์เทศบาลศรีพนมมาศ เมืองลับแล
เบอร์โทรศัพท์ 0 5543 1076
ศูนย์การท่องเที่ยวชุมชนเมืองลับแล
น.ส.สุขุมาภรณ์ น้อยศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๓๙๕๖ ๑๙๗๔
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/PRsriphanommas
Facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ – เมืองลับแล
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

จังหวัดอุตรดิตถ์

สวนปาณิสรา บ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังนกไข่ ตาบลหนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๑. บ้านวังนกไข่ เดิมเป็นที่ลุ่มมีหนองน้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งอาหารของนก มีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่จานวนมาก ทารังขยายพันธุ์ ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่าวังนกไข่ แต่ปัจจุบันหนองนาดังกล่าวได้มีการถมที่และสร้างเป็นโรงเรียนวังนกไข่สภาพทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการการเกษตรในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ได้แก่ สวนฝรั่งปาณิสรา และสวนอินทผาลัม มีกิจกรรมล่องแพเก็บฝรั่งอินทรีย์ในสวน ของฝากจากสวนประกอบด้วย อินทผาลัมแห้ง อินทผาลัมสดสีเหลือง สีแดง ผ้ามัดย้อมจากใบฝรั่ง ฝรั่งสด กิมจู แป้น และฝรั่งไส้แดงไต้หวัน แยมฝรั่ง น้ำฝรั่งคั้นสด เค้กฝรั่ง ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรรม (CPOT) เป็นของกินของฝากให้นักท่องเที่ยว น้ำอินทผาลัมลูกสด จะจัดเป็นกิจกรรม workshop สาหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ขนมช่อแก้วผกากรอง และผ้าผัดย้อมจากใบฝรั่ง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ชิมฝรั่งตลอดทั้ง ปี อินทผาลัมช่วงเดือนมิถุนาย – สิงหาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ปาณิสรา ทองสิมา 08 1904 1998
๖. ช่องทางออนไลน –
๗.สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มสตรีทอผ้านวลละออ

ที่ตั้ง : บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าหางกระรอกบ้านนวลละออ เป็นผ้าทอโบราณที่มีลักษณะลวดลายเรียบง่าย มีความประณีตงดงามใช้เทคนิคการทอผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากูย (ส่วย) ซึ่งรักษาสืบทอดจากบรรพบุรุษ คือ “การควบเส้น” ชาวศรีสะเกษ นิยมใช้และทอผ้าไหมควบ สตรีชาวกูยมีความชำนาญในการตีเกลียวเส้นไหม (ละวี/ระวี) ตามความเชื่อเรื่องความกลมเกลียวสามัคคีในครอบครัวและสายตระกูลที่นับถือผีกวยด้วยกัน
ผ้าไหมบ้านนวลลออ ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลายดั้งเดิมของชุมชน จนได้ลายอัตลักษณ์ของชุมชน คือ “ผ้าหางกระรอกจกดาว” ซึ่งเป็นผ้าที่มีความสวยงาม ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ “ผ้าไหมบ้านนวลละออ”
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางจงรักษ์ พลายงาม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ผ้าหางกระรอกจกดาว”
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ยกดอกลายลูกแก้ว/ผ้าไหมลายดอกจำปี
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 07.30 น.-18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางจงรักษ์ พลายงาม โทร.08 2875 4841 หรือ 08 2747 0354
๖.ช่องทางออนไลน์ : เพจ facebook ชื่อ “นวลละออ”

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป ลวดลายสวยงาม น่าสวมใส่และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุในจังหวัดราชบุรี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า/ย่ามผ้าจก (CPOT)
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
มือถือ ๐๘ ๑๘๖๘ ๓๔๒๖, ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๗๓๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook ปู ดลตวรรณ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหาร BARAZAAZ BAZAAZ และกิจกรรมทำผ้าบาติกด้วยบล๊อกไม้ของกลุ่ม Barahom Bazaar (CPOT)

1. ทานอาหารพื้นบ้าน “นาสิอิแดกำปง” เปิบด้วยมือ “นาสิอีแดกําปง” เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดปัตตานี นิยมกินกับแกงเหลืองกะทิ ปลาทอด น้ำพริก บูดูและผัก ลวกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถหากินได้ง่ายในชุมชน และทางผู้ปะกอบการตองการให้กินบนใบตองแทนการใช้จานถ้วยและเปิบ ด้วยมือแทนการกินด้วยช้อนส้อม เพื่อเพิ่มอรรถรสในการกิน “นาสิอีแดกําปง” จัดราคาเซ็ทตั้งโต๊ะอยู่ที่หัวละ ๙๙ บาท เป็นบุฟเฟต์สามารถเติม กับข้าว ผักลวก ไม้อั้น (ยกเว้นปลาทอด)
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากบล็อกไม้ลายเครื่องชามถ้วยโบราณ (CPOT) อาทิ
กระเป๋า ผ้าผืน หน้ากากอนามัย ผ้าพันหัว ฯลฯ แบรน Barahom Bazaar โดยการนําสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรม จากที่ทําผ้าบาติกด้วยบล็อคไม้โดยประยุกต์เอามรดกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบาราโหมมาสร้างจุดเด่นในการสืบสานศิลปวัฒธรรมให้ลูกหลานของชุมชนและเผยแพร่แก่สังคม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านศิลป์สยาม เกาะเกร็ด ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT 2562

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศิลป์สยาม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมเกาะเกร็ด
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ผาหมักดินเกร็ด พิมพ์เขียนลายไทย
รายละเอียดความโดดเด่น การนำเนื้อดินไปปั้น ส่วนน้ำดิน นำมาหมักผ้า เพื่อให้เกิดสีจากดิน จึงตั้งน้ำดิน ว่า น้ำสี “ดินเกร็ด” และใส่ความเป็นวัฒนธรรมไทยโดยการพิมพ์เขียนเส้นสายลายไทยบนผ้าที่ทำกระบวนการจากสีดินเกร็ด เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นเอง
๓.๒ชื่อผลิตภัณฑ์ หัวโขน สำหรับทำการสาธิตและทำกิจกรรม
รายละเอียดความโดดเด่น “หัวโขน” ศิลปะชั้นสูง ที่ควรแก่การอนุรักษ์ดังนั้น”บ้านศิลป์สยาม” ได้นำเรื่องราว “รามเกียรติ์” มาเป็นแนวคิดในการทำแหล่งเรียนรู้งานศิลปะไทยงานช่างสิบหมู่ ที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักงานศิลปหัตถกรรมไทย
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ CPOT 2563 แผ่นกระดาษเกร็ดชวา แนวคิด คือ ต้องการกำจัด สวะวัชพืช คือ ผักตบชวา มาสร้างสรรค์เป็นแผ่นกระดาษโบราณแผ่นแรกของไทย โดยใช้หลัก กระดาษแผ่นแรกของประวัติศาสตร์โลก เมื่อ 3000 ปีก่อนคริสตกาล
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-18.00น. สถานที่ เกาะเกร็ด
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายฑามก์ สิปปสยาม 06 1529 5147
๖.ช่องทางออนไลน์ : Facebook : บ้านศิลป์สยาม เกาะเกร็ด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

จิราวรรณเบญจรงค์ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 32/3 ซอย ไร่ขิง 32 ถนนไร่ขิง – ดอนหวาย หมู่ 10 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ จิราวรรณเบญจรงค์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายอภิมุข ชูเทียน
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์ลายทวารวดี
รายละเอียดความโดดเด่น ร้านจิราวรรณเบญจรงค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โดยนำลายทวารวดีมาใช้ในการออกแบบเบญจรงค์ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ในปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕ โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นของขวัญสำหรับผู้นำประเทศอาเซียน และคู่สมรส
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
5.1 นายอภิมุข ชูเทียน โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๕๒ ๖๖๕๙
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : จิราวรรณ เบญจรงค์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม