ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPOT จำหน่ายของฝากของที่ระลึก

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ชุมชนคุณธรรมปรางค์กู่
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมปรางค์กู่
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าสไบขิด
รายละเอียดความโดดเด่น
ผ้าสไบขิด ซึ่งลวดลายของขิด แต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมันวาว นูนลอยออกมาบนผืนผ้า ชาวอีสานทั่วไปนิยมทอผ้าขิดเพื่อทำหมอน โดยใช้กากกาแฟในการย้อมผ้า
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
รายละเอียดความโดดเด่น
ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมและสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ทุกวัน เวลาราชการ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๔๔๗๕ ๖๓๒๗
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม