ชุมชนคุณธรรมบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

บ้านเขาหลักตั้งอยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นมีผู้คนอพยพเข้ามาทำไร่ ทำสวน และปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน  มีกิจกรรมสนุกมากมาย อาทิ พายเรือคายัค ล่องแก่ง เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนดูวิธีการเลี้ยงไก่ดำชมและเล่นกับแพะของชุมชนที่โรงเลี้ยงแพะ ชมวิธีการทำกล้วยหินฉาบ แวะสักการะไหว้พระนอนทรงเครื่องมโนราห์ ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดภูเขาทอง

คำขวัญชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ สะอาดสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ชุมชน หมู่บ้านสะอาด  บรรยากาศดี  สามัคคีเป็นหลัก  คำนึงถึงความพอเพียง  จุดเด่น ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีความรัก  ความสามัคคีและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ประชาชน เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานหรือพระนอนทรงเทริดมโนราห์อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็นที่นับถือ กราบไหว้ของชาวบ้านชุมชนบ้านเขาหลักและนักท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีภูเขาหลักจัน แหล่งโบราณคดีภูเขาหลักจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรังจ.ตรัง ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘  เป็นสถานที่ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

แหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน นางเสาวนีย์  ศรีหมอก ๑๓๘ หมู่ที่ ๗  ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านของชุมชนบ้านเขาหลัก  เช่น ขนมขี้มอด  ขนมเค้ก ขนมบ้า ส่งขายภายในชุมชน และเป็นของฝากนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตก บ้านเขาหลัก น้ำตกบ้านเขาหลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ ๑๘ กม.  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ถ้ำน้ำทะลุ หรือถ้ำลุ ถ้ำน้ำทะลุหรือถ้ำลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุดอ.เมืองตรัง จ.ตรัง ถ้ำลุเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก จุดเด่น มานลิเก ห่างจากตัวเมืองตรัง ประมาณ ๒๕ กม. ภายในถ้ำอากาศเย็น สบาย สวยงามมาก

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภูผาฟาร์ม ฟาร์มแพะบ้านเขาหลัก ภูผาฟาร์ม บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่เด็ก/ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำ บ้านเขาหลัก ศูนย์เรียนรู้ การเลี้ยงไก่ดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่เด็ก/ประชาชน และนักท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ นางเสาวนีย์ศรีหมอก ศูนย์เรียนรู้การพืชผักสวนครัว การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลักต.น้ำผุด อ.เมืองตรังจ.ตรัง สร้างรายได้และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

พายเรือคายักล่องแก่ง บ้านเขาหลัก ล่องเรือชมธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรังใช้เส้นทาง ตรัง-น้ำผุด ระยะทาง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ความสนุกสนานล่องแก่งบ้านเขาหลัก ตื่นเต้น เย็นฉ่ำ ด้วยการล่องเรือคายัก ผ่านแก่งหินต่าง ๆ และชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางตลอดระยะทาง ๔ กิโลเมตร

งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ชุมชนบ้านเขาหลัก งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ของที่ระลึกฝีมือของสมาชิกในชุมชนบ้านเขาหลักเป็นผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรมบวชป่าบ้านเขาหลัก ชุมชนคุณธรรมฯ บ้าน เขาหลัก การบวชป่าเป็นประเพณีพื้นบ้านของชุมชนบ้านเขาหลักได้ปลูกจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนโบราณบ้านนายม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบประกอบด้วยป่าและภูเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้     มีคลองวังชมภูไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณที่สำคัญ ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 บ้านนายม มีความสำคัญทางการค้าขายในท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ มีโบราณสถานที่สำคัญ งานศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายหลายแห่ง โบสถ์ วิหาร 

ชุมชนโบราณบ้านนายม เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นชุมชนเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ มีโบราณสถานที่สำคัญ งานศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายหลายแห่ง โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป พระเจดีย์ เช่น โบสถ์ขวางตะวัน วัดโบสถ์โพธิ์ทอง กลุ่มพระเจดีย์ย่อมุมขนาดเล็กศิลปะอยุธยาตอนปลาย7 องค์ วัดเกาะแก้ว เป็นต้น ตลอดจนการพบโบราณวัตถุที่เป็นภาชนะดินเผาและโลหะ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเสาธงทอง
พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรนายม
-องค์หลวงปู่ทบ เทพเจ้าลุ่มน้ำป่าสัก

วัดเกาะแก้ว
-พระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
-กลุ่มพระเจดีย์ย่อมุมขนาดเล็กศิลปะอยุธยาตอนปลาย 7 องค์
-เสมาหินชนวน ศิลปะอยุธยาตอนกลาง

วัดพระนอน
เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหลวงพ่อนอน เป็นพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ปูนปั้นยาวประมาณ 9 เมตร คาดว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลาง
-พระพุทธรูปหลวงพ่อนั่ง พระประธานในโบสถ์ ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร 

วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
มีโบสถ์ขวางตะวัน อาคารก่อด้วยอิฐภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอยุธยาตอนปลาย จำนวน 8 องค์ด้านหลังโบสถ์มีปูนปั้นราหูอมจันทร์ศิลปะที่เป็น Unseen และพบร่องรอยของพระเจดีย์ก่ออิฐจำนวน 2 องค์ 

วัดถ้ำน้ำบัง
วัดถ้ำน้ำบัง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ภายในมีถ้ำขนาดเล็กต่าง ๆ เช่น ถ้ำระฆัง ถ้ำปลา ถ้ำชี ถ้ำพระ ฯลฯ แต่ละถ้ำมีความสวยงามแตกต่างกัน

วัดสะอาด
ตั้งอยู่ริมคลองวังชมภู เป็นวัดร้าง พบซากฐานพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐในผังสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 3 X 3 เมตร และพบบ่อน้ำโบราณมีลักษณะเด่นในการก่อสร้างอายุมากกว่า 100 ปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำน้ำบัง
ถ้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง ภายในถ้ำมีเล็กประกอบด้วย ถ้ำพระ ถ้ำค้างคาว ถ้ำปลา ถ้ำระฆัง

ต้นไทรรุกขมรดก
ต้นไทรเก่าแก่ มีลวดลายของรากไม้ที่สวยงาม

หนองจำปัง
หนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง ของตำบล และมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม  

คลองวังชมภู
คลองวังชมภูเป็นคลองเก่าแก่ของชุมชนนายมไหลผ่านชุมชน มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก เป็นเส้นทางคมนาคมโบราณที่สำคัญ สำหรับการขนถ่ายสินค้าจากถนนไปสู่ภายนอก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสินเจิมศิริ
สวนอินทผาลัม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  สวนเกษตรผสมผสาน อินทผาลัม ปาล์ม  ยางพารา 

โรงเรียนถ้ำน้ำบัง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

– เลี้ยงไก่ไข่
  – เลี้ยงกบคอนโด
  – เพาะเห็ด , ผักสวนครัว
  – เลี้ยงปลาดุก
  – แปลงสมุนไพร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ดื่มกาแฟ และเที่ยวชมโบราณสถาน
ป่าช้าคาเฟ่ ณ วัดเสาธงทอง  จุดพักผ่อนสไตล์ รื่นรมย์ชมธรรมชาติ ชมโบราณสถาน ไหว้พระ  พร้อมจุดบริการกาแฟสดและอาหารพื้นบ้าน ปั่นจักรยานชมวัด 4 วัด ได้แก่ วัดเสาธงทอง วัดเกาะแก้ว วัดโบสถ์โพธิ์ทอง วัดพระนอน 

ท่องเที่ยววิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชนหนองผักบุ้ง
– ศูนย์สาธิตการปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพพันธุ์พิษณุโลก 2 /ถั่วเขียว
– ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพันธุ์ข้าว/ถั่วเขียว
-ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตลาดนัดเกินร้อย
สี่แยกถนนนายม
-กิจกรรมตักบาตรเช้า
-เดินตลาดนัดเช้า เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านตำบลนายม  เวลา 04.00-07.00 น.

กิจกรรมสานแกะใส่ดอกไม้ไหว้พระนอน
วัดพระนอน
-สานแกะดอกไม้ไหว้พระนอน 
-กิจกรรมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงนายม
-รับประทานก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนโบราณ 
-กิจกรรมจักสานและปรุหยวก

กิจกรรมทำขนมโก๊ย ๆ นายม
วัดเกาะแก้วทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมข้าวโป่ง ขนมข้าวแดกงา ขนมโก๊ย เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม