ศูนย์สาธิตการทอผ้าขิดชุมชนบ้านโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ

ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าคลุ่มไหล่ เป็นผ้าขิดลายแห่นาค , ลายบายศรีนาคเป่าแคน ขิด ๕๑ ตะกอ ขนาด กว้าง ๗๐ x ๒๒๐ เซนติเมตร ย้อมครั่ง คราม เปลือกมะพร้าว เข และลูกตะโกนา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1090 5215
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/SukhumcraftBanNonsalaoKhitextile

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1๕ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๑. พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้างและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ในสมัยพระไชยเชษฐาธิ-ราชแห่งอาณาจักรลาว พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่บนฐานเขียงเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ ๓๒.๗๐ เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งทางขึ้นเป็นทางขึ้นให้คนเดินไป เดินทักษิณาวรรตบนฐานเขียงนี้ได้ ปัจจุบันเหลือบันไดทางขึ้น ๓ ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานปัทม์ หรือที่เรียกว่าฐานเอวบันตามแบบศิลปะลาว รับเรือนธาตุซึ่งมีซุ้มจรนัมยอดสูงทั้ง ๔ ทิศ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน ซุ้มด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางรำพึง ซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ความสูงขององค์พระธาตุ ประมาณ ๕๕.๓๐ เมตร ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอด
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารตากหมอก จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. เป็นสวนอาหารที่ในอยู่ในตัวเมืองชัยภูมิที่เปิดมานานกว่า ๑๕ ปี มีอาหารหลากหลายให้เลือก รับประทาน พร้อมเครื่องดื่ม มีทั้งแบบนั่งรับประทานและห่อกลับบ้านได้ มีมุมให้เลือกในการนั่งรับประทานอาหารและมีห้องแอร์ไว้บริการลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม ๑๐ คน ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว จำนวน ๒ ห้อง และมีซุ้มด้านนอก จัดเป็นมุมโต๊ะไม้ หลายโต๊ะสามารถเลือกนั่งได้ตามจำนวนคน เช่น ๒ คน ๔ คน ๖ คน หรือ ๘ คนก็มีขนาดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารตามความเหมาะสมกับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 แจ่วฮ้อนปลาช่อน/ปลากะพง/ปลาทับทิม
2.๒ แจ่วฮ้อนเนื้อ /หมู
2.3 ยำตากหมอก
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด ๑๑.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๓๓๔๓ ๑๕๙๒
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook สวนอาหารตากหมอกชัยภูมิ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย หมู่  ๑  ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2429 มีราษฎรชาวบ้านเสี้ยวใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเสี้ยวน้อยทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร     ได้อพยพมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่บริเวณบ้านเสี้ยวน้อยปัจจุบัน ชุมชนคุณธรรมบ้านเสี้ยวน้อยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ หมักโคน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีผีสุ่ม ซึ่งปัจจุบันถูกยกระดับให้เป็นงานประเพณีท้องถิ่นระดับจังหวัด มีการกำหนดการจัดงาน ในวัน ศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกันยายน เป็นประจำทุกปี

ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการแห่ผีสุ่ม หรือบุญเดือนสิบที่เป็นประเพณีทำบุญให้บรรพบุรุษแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น การแสดงผีสุ่ม  จัดอาหารพื้นบ้านสำหรับรับรองนักท่องเที่ยว เช่น ยำดักแด้ คั่วดักแด้  ของฝากได้แก่ ตะกร้าจ่ายตลาด สร้อยผ้าไหม พวงกุญแจผีสุ่ม เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ฮือนโบราณ
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสมศรี เป็นเฮือนโบราณ ๒ ชั้น เป็นเฮือนมุงลังคาด้วยแฝก ฝาบ้านเป็นใบตองกุง พื้นภายในเป็นฟากไม้ไผ่บนบ้าน และใต้ถุนบ้านจัดแสดงเครื่องใช้สอยอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านในสมัยก่อน เช่น ลอบดักปลา กระด้ง โบมสำหรับเกลี่ยข้าวเหนียวเวลานึ่งสุกก่อนเก็บใส่กระติ๊บข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหัวผีสุ่ม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีจัดแสดงไว้ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไปได้แห่งหนึ่ง

ศูนย์เรียนรู้ทำสีธรรมชาติ
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทำสีธรรมชาติ เช่น คราม , เข โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นคราม ต้นเข จนถึงนำมาทำเป็นสีย้อม นอกจากนี้ได้มีการนำวัสดุอื่นมาผลิตเป็นสีย้อม เช่น ครั่ง ใบสัก มะเกลือ  ตะโก เป็นต้น ซึ่งที่ศูนย์จะมีทั้งที่ย้อมผ้าเอง และผลิตสีเพื่อจำหน่ายให้บุคคลภายนอก

วัดศิลาอาสน์ หรือภูพระ       
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชัยภูมิ  ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีประมาณ  ๓ กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดเงียบสงบ มีผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูปทั้งหมด 9 องค์ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ  มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียก  “พระเจ้าองค์ตื้อ” ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยภูมิและในพื้นที่ ใกล้เคียงมาช้านาน ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปโบราณมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุราวศตวรรษที่ 18-19 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน-โบราณวัตถุ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกตาดโตน
ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิอยู่ห่างจากชุมชนวัดสมศรีประมาณ ๒๒ กิโลเมตรลักษณะสัณฐานของน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร มีความสูงประมาณ 6 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ธรรมชาติบริเวณเหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ และชมวิวในธรรมชาติ บริเวณด้านล่างน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบไปด้วย แอ่งน้ำ ลำธาร โขดหินและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ขึ้นอย่างหนาแน่น ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจ

มอหินขาว
มอหินขาว ตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากชุมชนวัดสมศรีประมาณ  ๔๕ กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน เป็นปฏิมากรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ กลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตา กลุ่มหินที่มอหินขาว เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง มอหินขาว มีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามรอยศาสตร์พระราชา 

สวนเกษตร ผักบุ้งกับกุ้งนาง มัลเบอรี่ ชัยภูมิ
เป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำผลไม้มัลเบอรี่ กล้วยอบ มัลเบอรี่อบ ผลไม้อบแห้ง จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปั่นจักรยาน
 ชุมชนวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย ชุมชนวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการปั่นไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้การทำสีธรรมชาติบริเวณหนองแสง การทำผ้าหมักโคลนสวนเกษตรแม่มาลา ศูนย์ผลิตผ้าไหมครบวงจร เป็นต้น

ชมธรรมชาติ
หนองน้ำสาธารณะ“หนองแสง” หนองน้ำสาธารณะ “หนองแสง”เป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านรอบ ๆ หนองแสงเป็นถนนคอนกรีตสามารถออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น  และชมวิถีชีวิตชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อยในเชิงเกษตรและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมถ่ายภาพจุดเช็คอินของชุมชนไว้เป็นที่ระลึก

การทำของที่ระลึก
ศูนย์ผลิตผ้าไหมครบวงจร การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย ผ้าไหม เช่น สร้อยคอ เข็มกลัด ต่างหู ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสามารถนำของที่ระลึกกลับบ้านได้เลย นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่าย เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสบู่รังไหม เสื้ออัตลักษณ์ชุมชนเป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีก่อน มีพ่อเฒ่าโอ พ่อเฒ่าไกร และพ่อเฒ่ามั่น นำลูกหลานอพยพจากบุ่งอีโต้เพื่อหาที่ทำกิน เดินทางจนมาพบที่ดอนที่มีไม้ “กระเลา” ขึ้นริม “ห้วยโจด” จึงได้เรียนชื่อว่า บ้านโนนกระเลา ต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านโนนเสลา มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นภูเขา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมคือการทอผ้าไหม และทอผ้าขิด ประเพณีอุปสมบทหมู่แห่นาคโหด 

ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนเสลา มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีแห่นาคโหดที่มีการสืบทอดมายาวนาน “หนึ่งเดียวในโลก” โดยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น กลองยาว ฟ้อนรำ  จัดอาหารพื้นบ้านสำหรับรับรองนักท่องเที่ยว เช่น ต้มเก้า หม่ำโบราณ และขนมไทยสูตรลับ ของฝากได้แก่ ผ้าทอขิดลายนาคโหด หมอนขิดทอมือ เสื้อลายขิด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดตาแขก
วัดตาแขก (วัดใน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบประเพณีโบราณที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี คือ ประเพณีแห่นาคโหด โดยชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทให้กับบุตรหลานที่มีอายุครบบวช ในพิธีจะมีการแห่นาค เพื่อนำนาคไปที่วัด โดยจะทำเป็นแคร่ ซึ่งมีคานหาม ผู้ร่วมงานและแบกแคร่ที่มีนาคนั่งอยู่ขณะที่เดินไปก็จะร้องรำทำเพลง และโยนแคร่หามขึ้นข้างบน นาคที่อยู่บนแคร่ต้องจับให้แน่นไม่ให้หล่นหรือได้รับอันตราย เพราะหากนาคหล่นหรือตกจากแคร่หาม ถือว่าไม่มีบุญไม่สามารถบวชได้

โบสถ์เก่า
เป็นโบสถ์โบราณตั้งอยู่ในบริเวณวัดตาแขก (วัดใน) บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี และมีใบเสมา โบราณตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

หลักเส
หลักเส วัดตาแขก มีลักษณะคล้ายเสา มีความสูงประมาณ 1.5 – 3 เมตร ทำมาจากไม้ทั้งต้น ส่วนบนคล้ายดอกบัว และส่วนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีอายุมากกว่า 300 ปี เพราะจากคำบอกเล่าว่า หลักเสนี้มีมาก่อนสร้างโบสถ์ สันนิฐานว่าเป็นอาณาเขตของการปฏิบัติธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าพ่อสอน
เมื่อปี พ.ศ. 2539 พ่อสอน (นายสอน กล้าศึก) เห็นว่ารอบ ๆ หนองตูม ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของตำบลไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงาแก่ผู้มาพักผ่อน จึงอาสาปลูกต้นไม้รอบหนองตูม มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ พ่อสอนใช้เวลาปลูกมากกว่า10 ปี ปลูกเพียงคนเดียว ปัจจุบันเป็นป่าที่มีต้นไม้จำนวนมาก

หนองตูม
เป็นบึงน้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ป่าพ่อสอน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตูม บริเวณหนองน้ำสาธารณะที่ชื่อว่า “หนองตูม” มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ปลูกโดย นายสอน กล้าศึก ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลหนองตูม โดยปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2539 ปลูกเพียงคนเดียว ต้นไม้ที่ปลูก เช่น ต้นสัก ต้นยางนา ต้นสะเดา 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเสลา 
เป็นศูนย์เรียนรู้สาธิตวิถีชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโนนเสลา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภายในศูนย์ประกอบด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การทำนา และทำสวน ปลูกกล้วย มะละกอ เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การเรียนรู้ประเพณีแห่นาคโหด
วัดตาแขก เป็นประเพณีดั้งเดิมหนึ่งเดียวในโลกของบ้านโนนเสลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณเดือน พฤษภาคม  ประเพณีแห่นาคโหดเป็นประเพณีที่ชาวบ้าน ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทให้กับลูกหลานที่มีอายุครบ 20 ปี และในพิธีแห่นาคก่อนจะเข้าโบสถ์จะให้นาคนั่งบนแคร่ไม้ไผ่แล้วชาวบ้านที่มาร่วมงานจะใช้วิธีแบกหามและโยม เหวี่ยง คานหามที่มีนาคนั่งอยู่ด้านบนซึ่งเชื้อว่าถ้านาคคนใดตกลงมาก็จะไม่มีบุญที่จะเข้าพิธีอุปสมบทได้

การทำของที่ระลึก
ศูนย์เรียนรู้ไทบ้าน ของที่ระลึกชุมชนบ้านโนนเสลาเป็นการพัฒนาต่อยอดจากประเพณีที่โดดเด่น และอัตลักษณ์ของบ้านโนนเสลา นำไปทำของที่ระลึก ของฝาก ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชม เช่น คานหามจิ๋ว สมุดบันทึกผ้าขิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขิด เป็นต้น

การเรียนรู้วิถีชีวิตคนทอผ้าขิด
ศูนย์เรียนรู้ไทบ้าน ชาวบ้านโนนเสลา มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่สำคัญและทำกันมานานกว่า 100 ปี คือ การทอผ้าขิด และเป็นผ้าขิดที่ขึ้นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ ผ้าขิดบ้านโนนเสลาเป็นการทอมือ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์สมัยโบราณ และมีการประยุตลายในปัจจุบัน สีที่ย้อมเน้นสีจากธรรมชาติ

นั่งรถชมทุ่งมุ่งสู่ป่าพ่อสอน
ป่าพ่อสอน ป่าพ่อสอน เป็นผืนป่าที่นายสอน กล้าศึก ชาวบ้านบ้านโนนเสลาปลูกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในพื้นที่มากว่า 250 ไร่ จะได้ชมความร่มรื่น สัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย พร้อมกับสายลมและความสงบ จากเสน่ห์ธรรมชาติ ป่าพ่อสอน กล้าศึก “คนปลูกต้นไม้” แห่งบ้านโนนเสลา จากความเชื่อและศรัทธาสู่การปฏิบัติเพื่อแสวงหาซึ่งประโยชน์สูงสุด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม