ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี

ที่ตั้ง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร

๑. ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหาดทรายรี ในบริเวณอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย มีสองศาล คือ ศาลล่าง อยู่บริเวณชายหาด และศาลบน อยู่บนเนินเขาบริเวณปลายหาด
สิ่งน่าสนใจ
– ศาลล่าง เป็นศาลที่สร้างขึ้น ณ บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ตราบจนสิ้นพระชนม์ เดิมเป็นศาลเล็กๆ สร้างถวายโดยนายเทียม ทิพย์พนม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒
– ศาลบน เป็นศาลที่เทศบาลตำบลหาดทรายรีสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตัวศาลอยู่บนเรือหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงปลายหาดทรายรี เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจน ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯ เช่นเดียวกับศาลล่าง
– เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ยาว ๖๘ เมตร กว้าง ๖.๘๘ เมตร ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นเรือคุ้มกันเรือลำเลียงทหารนาวิกโยธินขึ้นบก รวมทั้งเป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่ง กวาดทุ่นระเบิด และห้องกันการโจมตีและยกพลขึ้นบอกของฝ่ายข้าศึก ปลดระวางเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ กองทัพเรือได้มอบเรือรบหลวงนี้ให้จังหวัดชุมพร เพื่อนำมาจอดที่หาดทรายรีเป็นอนุสรณ์แด่องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 7270 9609
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส จังหวัดระยอง

ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส เป็นชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุธยา มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล มีลำคลองไหลลงสู่ทะเล มีการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยริมฝั่งแม่น้ำประแส มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้ำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้าชุมชนประแสเป็นชุมชนบ้านเก่าโบราณอยู่ติดริมแม่น้ำ

ประแสเรือนโบราณ สืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ดื่มด่ำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เลิศล้ำอาหารพื้นบ้าน ชื่นตระการป่าชายเลน เที่ยวเล่นสามล้อพ่วง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสมมติเทพฐาปนาราม
เมื่อเดือน 3 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับวันอาทิตย์ ปีวอก พ.ศ. 2427 ในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแส ฝั่งแหลมสนเมืองแกลง เสด็จมาใกล้เจดีย์สถาน (ปัจจุบันเจดีย์นี้ยังอยู่) ทรงพระราชดำริว่า “ตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้” จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างอารามขึ้น ณ ที่ใกล้เจดีย์ และพระราชทานนามว่า “วัดสมมติเทพฐาปนาราม” พร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน 10 ไร่ 2 งาน
วัดตะเคียนงาม
เป็นวัดที่ร่มรื่น มีต้นไม้ให้ร่มเงา และเป็นที่ตั้งของต้นตะเคียน ซึ่งเป็นต้นไม้อันทรงคุณค่า เป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” วัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนใหญ่ 2 ต้น ชาวบ้านเรียกว่าต้นตะเคียนเจ้าแม่และต้นตะเคียนเจ้าพ่อ ต้นตะเคียนมีอายุกว่า 400 ปี ในอดีตต้นตะเคียนเป็นหมุดหมายสำคัญในการนำเรือเข้าฝั่งของชาวประมง และจากจดหมายเหตุเมืองจันทบูรบันทึกไว้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 4 มีรับสั่งให้นำไม้ตะเคียนไปสร้างเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2409 ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นและใช้ชื่อว่า “วัดตะเคียนงาม”
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
เรือหลวงประแสลำที่ 1 ถูกทำลายลงเพราะเกยตื้นที่แหลมคิชามุน (Kisamun) คราวเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในสงครามเกาหลี และเมื่อสั่งซื้อเรือใหม่มาทดแทนก็ให้ใช้ชื่อ “ประแส” เช่นเดิม โดยเรือหลวงประแสลำนี้มีเวลาประจำการเกือบ 5 ทศวรรษ ในปี พ.ศ. 2537 เรือรบหลวงประแสมีสภาพเก่าทรุดโทรม ทางกองทัพเรือจึงปลดประจำการและนำไปใช้ฝึกภาคทางเรือของนักเรียนนายเรือแทน จากนั้นเทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้เสนอโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เรือรบดังกล่าวจึงถูกเคลื่อนย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน
ชุมชนบ้านเก่าปากน้ำประแส
พื้นที่ชุมชนประแสมีทั้งส่วนที่ติดริมน้ำและด้านในที่ไม่ติดริมน้ำ ประชากรเกือบครึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำประกอบอาชีพประมง ขณะที่ประชากรที่ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ด้านในไม่ติดริมน้ำประกอบอาชีพทำนา และทำสวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำประมงมีการแปรรูปให้เป็นสินค้าที่โดดเด่นของชุมชน ในชุมชนมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก
บ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส

อาคารหลังนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ (นายก อบจ.ตราด) อนุญาตให้ใช้บ้านเดิมของท่านแก่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพเก่าและเรื่องราวของปากน้ำประแส ความสวยงามและสมบูรณ์ของบ้านหลังนี้เป็นภาพสะท้อนได้ดีถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของชุมชนปากน้ำประแสในอดีต
ศาลกรมหลวงชุมพร
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำประแส ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทุ่งโปรงทอง และป่าชายเลน
จุดเด่น คือ ต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อน จนกลายเป็นทุ่งโปรงทองที่สวยงามแปลกตาแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ถูกทำลายและป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง เทศบาลตำบลปากน้ำประแสจึงได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
หาดประแส
บนอนุสรณ์เรือหลวงประแส สามารถมองเห็นวิวทะเลของชายหาดประแสและวิวทะเลแบบไกลสุดตา สวยงามมาก เดินชมเรือรบหลวงแล้ว สามารถมาเดินเล่นชมวิวอันสงบของบริเวณชายหาดประแสได้ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติมาก
จุดชมวิวแหลมสน
จุดชมวิวแหลมสน
มีที่จอดรถขนาดใหญ่บริการนักท่องเที่ยว มีศาลสำหรับให้นักเดินทางได้พักผ่อน จำนวน 4 หลัง โดยแบ่งเป็นหลังใหญ่ 1 หลัง และหลังเล็ก ๓ หลัง บริเวณรอบ ๆ รายล้อมด้วยต้นสนที่ให้ความร่มรื่น
มีร้านขายอาหารจำนวนมาก เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น – ตก เดินชมบรรยากาศริมชายหาดได้
เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูป
จุดชมวิวสะพานประแสสิน

“สะพานประแสสิน” จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง มองเห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนประแส เป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแส ที่มีความยาว 2,090 เมตร หรือ 2.09 กิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางน้ำระหว่างบ้านแหลมสน ตำบลเนินฆ้อ และตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สู่การสัญจรทางบกเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เลขที่ 223 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส
อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
โทร 06 3866 1918
Website: www.takien.ac.th

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยว ในชุมชนคุณธรรม บ้านเก่าริมน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ปากน้ำประแส

  • เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน
  • คาดหอย
  • ล่องเรือกินลมชมเหยี่ยวแดง
  • เดินสะพานชมทุ่งโปรงทอง
  • นั่งเรือชมคลองแสมผู้
  • นั่งสามล้อชมเมือง
  • ปลูกป่าชายเลน
  • ปั่นจักรยาน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม