ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ ให้แก่คนในชุมชน และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้มีการปลูกผัก พืชอายุสั้น ผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ชุมชนได้บริโภค ผลิตผลการเกษตร มีความปลอดภัย มีการแปรรูปอาหาร อีกทั้งมีการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมสะพานไม้แกดำ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดอีกด้วย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว เพื่อศึกษาข้อมูลในการทำการเกษตร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำการเกษตรของชุมชนตนเองต่อไป
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘ ๓๓๓๙ ๓๔๗๐
๖.ช่องทางออนไลน์ –
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑.ไร่น้องขันแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนมะพร้าวน้ำหอม เจ้าของสวน ชื่อ นายฉลอง เพชรยอดศรี สวนแห่งนี้มีนักเรียน นักศึกษาและก็ประชาขนได้มาเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะแปลงมะพร้าวน้ำหอมแปลงนี้ใช้เกลือจืด ซึ่งปลอดสารเคมี แมงดำหนามที่มาทำลายต้นมะพร้าว เจ้าของสวนนำแตงเบียนมาปล่อย เพื่อกำจัด โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถรับประทานผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มี
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๖๙๖๙ ๖๑๓๙
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ฉลอง เพชรยอดศรี มะพร้าวน้ำหอม
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโสภณวนาราม จังหวัดภูเก็ต

วัดโสภณวนาราม หรือ วัดป่าคลอก เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตําบลป่าคลอกโดยมีพระพุทธรูป แกะสลักด้วยไม้ นามว่า หลวงพ่อด้วน หรือ พ่อท่านด้วน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง วัดป่าคลอกมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ อาทิ วันสารทเดือนสิบ สงกรานต์ พิธีอาบน้ำสงฆ์ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา การหล่อ เทียนพรรษา ฯลฯ

วิถีชุมชนบ้านป่าคลอก ชาวบ้าน ม.๒ บ้านป่าคลอก รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยนําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การปักเลื่อมผ้า ปาเต๊ะ กระเป๋า ผ้าบาติก อาหารพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่น เช่น หมีไท ขนมเปาล้าง ขนมจาก เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบล ป่าคลอก
แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทำมาหากิน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลป่าคลอก

หลวงพ่อด้วน หรือ พ่อท่านด้วน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดป่าคลอก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกบางแป
เป็นน้ำตกอีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต ที่มีลักษณะเป็นแอ่งชั้น ๆ ทอดลงมาตามชายเขาพระแทว เหมาะสำหรับพาครอบครัวไปผักผ่อน เปิดบริการทุกวัน

หาดท่าหลา
หาดท่าหลา เป็น หาดทรายสีขาวนวลทอดตัวยาวกว่า 600 เมตร แถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นหาดทรายที่มีระบบนิเวศและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของป่าชายเลน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการคืนชะนีสู่ป่า มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่น้ำตกบางแป ต.ป่าคลอก เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ชะนี และผืนป่าอันเป็นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ตำบลป่าคลอก เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผสมผสานหลากหลายในสวน เนื้อที่เช่าจากที่ราชพัสดุ 4 ไร่ เช่น ยอดหมุย ถั่วพูร้อยสาย เลี้ยงสัตว์ ปลาดุกในกระชัง ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จนกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ มากมาย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่าคลอก เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์กิ่งลำไยและมีสวนลำไยเป็นที่แรกในตำบลป่าคลอก ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากภาคเหนือและมีกาารผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ลากพระวันออกพรรษา เคลื่อนขบวนจากวัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก)ไปยังหาดท่าหลา ร่วมกันลากเรือพระ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ โดยชาวบ้านได้มีการอัญเชิญพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือพระ และจะเริ่มลากเรือพระออกจากวัด มีการตีกลองตะโพนไปตลอดทาง

การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ หาดท่าหลา เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเลคล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลงไปในเรือ แล้วนำไปลอยเพื่อนำเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ออกไปกับทะเล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒๐ กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจเป็น พืชผักผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ ทุเรียน แก้วมังกร ลิ้นจี่ อินทผาลัม ผักไฮโดรโปรลิกส์ ฯลฯ

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรม นำหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนา เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น ซึ่งก็คือ “แคนยอน น้ำหนาว” และน้ำตก ต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโคกมน
ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. พระพุทธศรี ศากยมุณี วิสุทธิมงคล ๒.สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี)
เป็นพระพุทธรูป พระประธานใน พระอุโบสถวัดโคกมน เป็นที่รวมพลังศรัทธาของคนในชุมชนและรูปหล่อองค์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี) ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แคนยอน น้ำหนาว
เป็นหน้าผาสูง      รูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ เป็นหุบเขา     มีโขดหินสวยงาม หน้าฝนจะมีน้ำตกทะลุออกมาจาก  โขดหิน ลงสู่พื้นด้านล่างและมีไอหมอกทะลุขึ้นมาด้านบน สวยงาม น่าอัศจรรย์ 

น้ำตกนาคราช ตากหมอก
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก บริเวณตัวน้ำตกมีรูปปั้นพญานาคให้อธิษฐานขอพร

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ มัลเบอร์รี่ มะละกอหลากหลายสายพันธุ์ ฯลฯ
ชุมชนได้ปลูกสวนเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม และชิมได้ เช่น มัลเบอร์รี่ ชุมชน ได้นำมาทำเป็นน้ำมัลเบอร์รี่ จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นโรงเรือน สำหรับอบกล้วย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา
วัดโคกมน และเครือข่ายของชุมชน ชุมชนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีลเดินจงกรม เจริญพระพุทธมนต์เย็น 

กิจกรรมการสาธิตการทำกล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์วัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการทำกล้วยตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชิม ช้อป กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นของฝากของที่ระลึก

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ สวนมัลเบอร์รี่ มะละกอ และทุเรียน ฯลฯ
ภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ ชมการสาธิตการทำน้ำมัลเบอร์รี่ และสามารถเก็บชิม และซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ชมการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาว
ข้าวหลามแม่คำตัน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เข้าเยี่ยมชม ชิม ช้อป การสาธิตการทำข้าวหลาม จากข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวหลามที่ขึ้นชื่อของอำเภอน้ำหนาว

ชมความงามของ แคนยอน น้ำหนาว
แคนยอนน้ำหนาวบ้านโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มหัศจรรย์ของผาหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดโคกมน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี  หินที่ประกอบเป็นหน้าผา มีทั้งหินปูน  หินทราย และหินดินดาน ซึ่งล้วนเป็นหินตะกอน นี่ที่ถูกยกตัวสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยมีการจัดทำจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของผาหินขนาดใหญ่ พร้อมป้ายสุดเก๋ให้ยืนถ่ายภาพ

ชมความงามผาคิงคอง
ระหว่างบ้านโคกยาว-คอนสาร ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชบูรณ์ เป็นหน้าผาสูง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่นี่เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากวัดโคกมน ประมาณ ๕ กิโลเมตร

ชมความงามน้ำตกนาคราชตาดหมอก
วัดโคกมน บ้านโคกมน ต.โคกมน  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ของชาวบ้านโคกมน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านตุ่นและบ้านสุขมงคล จังหวัดสระแก้ว

บ้านตุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และบ้านสุขมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนชาวไทย  เชื้อสายกัมพูชา บรรพบุรุษอพยพโยกย้ายมา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ สมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้พาบริวารย้ายจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เดินทางกลับสู่สยามประเทศ เพื่อเข้าสู่เมืองปราจีนบุรี 

เสน่ห์อัตลักษณ์จุดเด่นของ “บวร On Tour”บ้านสุขมงคลและบ้านตุ่น มีอัตลักษณ์ ด้านภาษาที่ใช้ในการพูดเป็นภาษา กัมพูชา หรือ ภาษาเขมร มีศูนย์วัฒนธรรมไทยกัมพูชาเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้วิถีชีวิตกัมพูชาบ้านตุ่นและบ้านสุขมงคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเมื่อครั้งอดีต 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-เขมร (ศูนย์ชุมชนบ้านตุ่น)
ศูนย์วัฒนธรรมไทยกัมพูชาเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้วิถีชีวิตกัมพูชาบ้านตุ่นและบ้านสุขมงคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านนิทรรศการของชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ศาลตาปู่ตาเรียบ ตาต่อน
จัดช่วงขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖  เวลา ๑๕.๐๐ น ชาวบ้านในชุมชนจะนำอาหารคาวหวาน น้ำ เหล้า เบียร์ ไปขอพรจากศาลตาปู่ เพื่อปกป้องคุ้มครองให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้าน

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ่อประตูน้ำดี
บ่อนี้เกิดมาพร้อมบ้านตุ่น หมู่ ๔ เมื่อสมัย ๑๔๐ ปี มีการขุดบ่อขึ้น มีพระธุดงค์ท่านเดินมาพักใต้ต้นประดู่แห่งนี้ เฒ่า ๒ คน ได้ถามพระธุดงว่าถ้าจะขุดบ่อตรงนี้จะมีน้ำไหม พระท่านก็บอกว่าถ้าขุดไปจะเจอปลาไหลเผือก ก็ขอให้ขุดต่อจะเจอแหล่งน้ำตลอดทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านตุ่น และบ้านสุขมงคลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อาชีพทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการทำสวนเกษตรอินทรีย์แนวผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง โดยใช้สมุนไพรในการเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และรักษาโรคทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ รวมถึงเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ในการเลี้ยง เป็ด ไก่  ปลา

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-เขมร (ศูนย์ชุมชนบ้านตุ่น)
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-เขมร (ศูนย์ชุมชนบ้านตุ่น)ฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา รับประทานอาหารว่าง ชมการแสดง  
สักการะศาลตาปู่
ศาลตาปู่ตาเรียบ ตาต่อน ไหว้ศาลตาปู่เพื่อเป็นสิริมงคล และขอพรจากท่าน
ชมบ่อประดูบ่อโบราณ
บ่อประตูน้ำดี เป็นบ่อน้ำเก่าแก่ที่ขุดไว้เกินกว่า ๑๔๐ ปี บ่งบอกถึงความมีมานะอุตสาหะของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจขุดบ่อน้ำนี้
ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมวิถีชีวิตการทอเสื่อกก การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและจักสานไม้ไผ่ 
ทำบุญวัดบ้านตุ่น
วัดบ้านตุ่น มีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนคือวัดบ้านตุ่น และมีพระครูศีลคุณวัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนซึ่งคนในชุมชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านศาสนาอย่างมาก และเป็นหมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม