ชุมชนคุณธรรมบ้านจอมปลวก (วัดบางน้อย)

ชุมชนจอมปลวกเป็นชุมชนที่มีชื่อเดียวกับตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที ซึ่งเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ๒ ตำบลในจังหวัดราชบุรีตามคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษถึงชื่อตำบลจอมปลวก ว่า สมัยก่อนคนในละแวกนี้ สัญจรกันไปมาทางเรือ มีคลองเล็กคลองน้อย คลองย่อยมากมายที่ปากคลอง ต่อมากลายเป็น “คลองจอมปลวก” และ “บ้านจอมปลวก” จนเป็นตำบลจอมปลวกไปในที่สุด 

เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯบ้านจอมปลวก (วัดบางน้อย) คือ เป็นชุมชนชาวสวนที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัดบางน้อย พระนอนแสนเหรียญ เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ภายในวัดบางน้อยมีพระนอนองค์ใหญ่ หรือ พระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๙ เมตร สูง ๓ เมตรเศษ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าวัดซึ่งปิดด้วยเหรียญชนิดต่าง ๆ รวมกว่าห้าแสนเหรียญ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบางน้อย
วัดบางน้อย ตั้งอยู่ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์หรือหลวงพ่อพระนอนซึ่งมีความยาว ๑๙เมตร สูง ๓เมตรเศษ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามว่าในอดีต หลวงพ่อคงอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อมเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลองเป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่ออยู่อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อยแห่งนี้ เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วต่อมาพระนอนองค์ดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมจึงมีการสร้างพระนอนขึ้นใหม่ครอบทับองค์เดิมที่ภายในบรรจุไหกระเทียมอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า๓๐๐ปีไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
ตลาดน้ำริมสระพระนอนแสนเหรียญ
ตลาดชุมชนภายในวัดบางน้อย ที่เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำอาหาร สินค้าชุมชน ของฝาก มาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองบางน้อย
ล่องเรือเส้นทางคลองบางน้อย ชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ และแวะไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ริมน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม มีการเลี้ยง ไก่ชิงช้าสวรรค์ ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้บนเนื้อที่เพียง ๑ ไร่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชนได้มาศึกษาหาความรู้ กระทั่งปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน ๖๐ ฐานเช่น การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า,การเลี้ยงปลาในร่องสวน,แก๊สชีวภาพ,การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์,น้ำส้มควันไม้,ไก่หลุม,เป็ดหลุมและไข่เค็มรสต้มยำ เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรพระ ถวายสังฆทานทางเรือ
วัดบางน้อย กิจกรรมใส่บาตรพระ และถวายสังฆทานทางเรือ ที่บริเวณตลาดน้ำริมสระพระนอนแสนเหรียญ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ของทุกวัน
ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองบางน้อย
คลองบางน้อย นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือเพื่อล่องไปตามคลองบางน้อย ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชนริมฝั่งคลองบางน้อย

มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน จังหวัดลพบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวในระบบนิเวศ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนอีก 

ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน มีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  การบริหารจัดการขยะซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ มีพระครูสันติญาณประยุตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมกันขับเคลื่อนจนเป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง และมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดญาณเสน
-สักการะพระประธานในอุโบสถ
-สักการะหลวงพ่อธรรมจักร
-จุดเช็คอิน บวร On tour

วัดญาณเสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมเรียก “วัดยาง” เพราะมีต้นยางอยู่มากถึง ๙๙๙ ต้น ในอุโบสถมีพระประธาน ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั่นลงรักปิดทอง และเช็คอิน ณ จุดเช็คอินบวร On tour ในลานปฏิบัติธรรมที่ต้นไม้ร่มรื่น 

วัดโบสถ์
-พระอุโบสถ (เก่า)
-หลวงพ่อพริ้ง

-พระอุโบสถ (เก่า) วัดโบสถ์ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ เป็นชุดหมู่
-พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง มณีธาโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดลพบุรี ภายในวัดมีสรีระของหลวงพ่อซึ่งไม่เน่าเปื่อย ประดิษฐานอยู่ในโลงแก้ว ให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนยาง ๙๙๙ ต้น
ชมต้นไม้พูดได้ ในวัดญาณเสน จำนวน ๙๙๙ ต้น บรรยากาศร่มรื่น ถ่ายรูปกับชุดเช็คอิน บวร On Tour
ถ่ายรูป ชมวิวแม่น้ำลพบุรี
บริเวณหน้าวัดญาณเสน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินการชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักปลอดภัย ไว้รับประทานในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำไปแลกผักอื่นกับเพื่อนบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตร
วัดญาณเสน ใส่บาตรอาหารคาว หวาน ณ วัดญาณเสน สัมผัสบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำลพบุรี
จักสานพัด
กลุ่มจักสาน สาธิตการสานพัด การทำพวงหรีดพัด การสานตะกร้า และให้นักท่องเที่ยวได้ลองสานพัดด้วยตัวเอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม