ชุมชนคุณธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ และมีวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือชื่อที่ชาวชุมชนเรียกขานอีกนามหนึ่งว่าวัดใต้ เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนึ่ง อยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีพลัง บวร ที่เข้มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ วัดใต้ตั้งอยู่เลขที่ถนนไชยชุมพล  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลายครับ วัดนี้ตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย รบกับพม่ามาแต่โบราณ  ส่วนมาก ทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค์  ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้งและกองทัพไทย ที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมา พักแรม ประชุมพลที่ตำบลปากแพรก หรือบริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม  แทบทุกครั้ง 

พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า THE JEATH WAR MUSEUM ต่อมาเป็นที่รู้จักกันสำหรับชาวต่างประเทศว่า WAR MUSEUM หรือพิพิธภัณฑ์สงคราม เหตุที่ใช้ชื่ออย่างนี้ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์นี้เป็นที่เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานภาพเขียน ภาพถ่าย ตลอดจนเครื่องใช้สอยต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณ์สร้างทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรี-พม่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  

ประตูเมืองเก่า ประตูเมืองกาญจนบุรีเป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูน ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2374 เมื่อครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่าจากตำบลลาดหญ้ามาตั้งที่ตำบลปากแพรก เดิมมี 8 ประตู ประกอบด้วย ประตูเมือง 6 ประตูและประตูช่องกุด 2 ประตู ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกันโดยได้มีการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2549

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือ “สุสานทหารสหประชาชาติ” หรือที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่า “ป่าช้าอังกฤษ” เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม รัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้น บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำไว้อาลัยที่โศกเศร้า ทุกปีจะมีวันที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของคนชาติต่าง ๆ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานข้ามแม่น้ำแคว เดิมสร้างขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่น การก่อสร้างใช้เวลาแล้วเสร็จเพียงหนึ่งปี ก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรจนสะพานช่วงกลางพังถล่มลงมา ต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลง รัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษ แล้วบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2489 ความยาวของสะพานทั้งสิ้น 322.90 เมตร

ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแคว ได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปีทุกปี ซึ่งมีการแสดงสีเสียง ย้อนรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2

โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี โรงกระดาษไทย กาญจนบุรี สถาปัตยกรรมที่ผ่านช่วงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานกระดาษเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2484 (ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 8) ถือเป็นโรงงานการกระดาษแห่งที่ 2 ของประเทศไทย (ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2466 ไทยมีโรงงานกระดาษแห่งแรกเปิดดำเนินการที่ตำบลสามเสน กรุงเทพมหานคร) เป็นอาคารทรงทันสมัยในยุคสมัยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรมของกาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดทรายชุกโดน หาดทรายชุกโดน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นชายหาดน้ำจืดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพักผ่อน ด้วยเพราะโดยรอบชายหาดจะมีที่นั่งไว้สำหรับให้ทุกคนนั่งกินอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ภูเขาและสายน้ำ กิจกรรมท่องเที่ยว มีตั้งแต่ลงเล่นน้ำเย็น ๆ เล่นเครื่องเล่นสนุก  ๆ หรือจะพักผ่อนรับประทานอาหาร ที่นี่ก็เพียบพร้อมด้วยร้านอาหารร้านค้าให้เลือกหลายร้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงสาธิตการเกษตรวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเป็นวัตถุดิบในการนำมาปรุงอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เล่นน้ำที่หาดทรายชุกโดน หาดทรายชุกโดน พักผ่อนชมความงามทางธรรมชาติ หรือเล่นกิจกรรมกลางแจ้งทางน้ำ มีหลายกิจกรรมให้เลือก เช่น การเล่นสไลเดอร์ พายเรือ เป็นต้น

ชมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม ลานแสดงวัฒนธรรม ตลาดไทย ตลาดธรรม ตลาดวัฒนธรรม 
วัดไชยชุมพลชนะสงครามเปิดพื้นที่ลานแสดงวัฒนธรรม ภายในบริเวณวัดติดกับบริเวณ ตลาดไทย ตลาดธรรม เพื่อเปิดโอกาส เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ในการแสดงความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น