ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะคร้อ มีเสาหลักของชุมชน คือ บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ ที่บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน เป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บวร On Tour” ซึ่งได้รับโล่รางวัล 1 ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour” วัดวังตะคร้อ มีความโดดเด่นในด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ควบคู่กับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และลงมือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนในชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ พืชสมุนไพร และโครงการในพระราชดำริ สวนเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร วัดวังตะคร้อ
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิดในพื้นที่ 5 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา
วิจัย ด้านพืชสมุนไพรที่สำคัญสำหรับสถาบันการศึกษา และแพทย์ทางเลือกจำหน่ายสมุนไพรแปรรูป พันธุ์พืชสมุนไพร 

ศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับอำเภอ ซึ่งภายในศูนย์จัดแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไก่สวยงาม กบ หนู หอยขม ปลา เป็นต้น อีกทั้งยัง เป็นแหล่งจำหน่าย กล้าไม้ต่าง ๆ

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศึกษาพืชสมุนไพรและการแปรรูป สมุนไพร
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ
– ศึกษาพืชสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิดบริเวณสวนสมุนไพรในพื้นที่ 5 ไร่
– ศึกษาสมุนไพรแปรรูป และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
– สาธิตเพาะพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรอย่างง่าย

ศึกษา การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ อำเภอบ้านด่าน ลานหอยจังหวัดสุโขทัย ศึกษาการเพาะพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อขยายพันธุ์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น