ชุมชนคุณธรรมบ้านภูทอง(วัดสุวรรณาราม) จังหวัดหนองบัวลำภู

ประชากรในพื้นที่ มีรายได้หลักจากการทำการเกษตร  อาชีพเสริม ค้าขาย ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ทอผ้าไหม ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบสูง สลับกับพื้นที่ภูเขา จึงมีภูมิทัศน์สวยงามจากทรัพยากรป่าไม้ที่รายรอบพื้นที่ ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนามากมาย 

ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณารามยังคงมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้มีความสงบร่มเย็น มีความปราณีตในการผลิตงานฝีมือ และอาหารพื้นถิ่น ยังคงเป็นวัฒนธรรมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เมื่อมีการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น มักจะเป็นกิจกรรมที่รวมแรงรวมใจของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ตั้งแต่การจัดสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการจัดการแสดงท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณารามเป็นวัดรองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับยกย่องและผลงานจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

1. เป็นชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ภายในวัด นอกจากกิจกรรมของคณะสงฆ์ และการเป็นโรงเรียนวัดของสามเณรแล้ว ยังมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีแปลงผัก แปลงดอกไม้ ลานวัฒนธรรม และตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

แหล่งเรียนรู้โฮงคำ สุวรรณเชษฐา (ศาสตร์-ศิลป์-ถิ่นสุวรรณ) แหล่งเรียนรู้โฮงคำ สุวรรณเชษฐา จัดตั้งขึ้นจากครอบครัวช่างทองบ้านหนองกุง ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเครื่องประดับทอง ด้วยเทคนิคแบบโบราณ
นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกิดจากความสนใจของศิลปิน อาทิเช่น
ภาพวาดลายเส้นแบบไทยโบราณ การทอผ้าผสมเส้นใยทอง ศิลปะการปั้นลายไทย เป็นต้น 

ตลาดวัดบ้านเรา (ตลาดวัดสุวรรณคูหา)

ตลาดวัดบ้านเรา ว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดหนองบัวลำภูหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคอำเภอสุวรรณคูหา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา เกษตรอำเภอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จุดเด่นของตลาดวัดบ้านเราคือผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในวิถีชุมชน เช่น ข้าวจี่โบราณที่มีถึง 5 สูตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสุวรรณคูหาที่มีประเพณีบุญข้าวจี่ ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ

วทางธรรมชาติ และการท่องเที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยวเชิงนิเวศ

แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำศรีธน -ผาน้ำลอด
ถ้ำศรีธน ความงดงามแบบธรรมชาติของถ้ำศรีธน หินงอกหินย้อยเปล่งประกายเพชรระยิบระยับอย่างสวยสดงดงามตามธรรมชาติ ผสมลงรอยสร้างสรรค์บรรเจิดกับแนวคิดจินตนาการของศิลปะการออกแบบ จนได้แหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนที่ใด และไม่มีที่ใดเหมือน ภายในถ้ำศรีธนยังมีพระพุทธรูปมากกว่า ๕,๐๐๐ องค์ ที่ประดิษฐานภายในถ้ำ ๆ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่โอ่โถงสามารถจุคนได้มากกว่า ๑,๐๐๐ คน ถ้ำที่เคยมืดมิดมานับล้าน ๆ ปี บัดนี้ กลับเหลืองอร่ามงามตาไปด้วยรัศมีทองจากพระพุทธรูปส่องประกายทั่วท้องถ้ำ จะยังความอลังการตระการตาประทับจิตอัศจรรย์ใจแก่นักท่องเที่ยวผู้ที่มาแวะชม เพื่อกราบขอพรอธิษฐานความเป็นศิริมงคลจากพระพุทธรูป ๕,๐๐๐ องค์ ภายใน ณ ถ้ำแห่งนี้ “ถ้ำศรีธน”

ต้นมะค่าโมง รุกขมรดกแห่งแผ่นดิน วัดถ้ำสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ต้นมะค่าโมง วัดถ้ำสุวรรณคูหา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีอายุกว่า 450 ปี ได้รับประกาศให้เป็น “รุกข มรดกแห่งแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ นำข้อมูลสืบค้น เผยแพร่ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เด็กเล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ แล้วเกิดการร่วมอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรปลอดสารพิษ วัดสุวรรณาราม
สวนเกษตรอินทรีย์วัดสุวรรณาราม เกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ คนในชุมชน และวัดสุวรรณาราม ซึ่งสนับสนุนให้ชุมชนผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน และเพื่อการสร้างรายได้ ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยมีการสั่งการผลิตผักปลอดสารพิษล่วงหน้าตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากลอตเตอรี่
วัดสุวรรณาราม กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีดอกไม้จันทน์สำรองไว้ภายในวัดสุวรรณาราม เพื่อประกอบกิจกรรมต่อไป

ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน รูปแบบต่าง ๆ จากริบบิ้น
วัดสุวรรณาราม กิจกรรมประดิษฐ์เหรียญโปรยทานรูปทรงต่าง ๆ เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ทักษะในการผูก/สานริบบิ้น ให้เกิดเป็นรูปทรงสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อสำรองไว้ภายในวัดสุวรรณาราม ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เหรียญโปรยทาน

การทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก วัดสุวรรณาราม ทักษะการจักสานของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมภูทอง (ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม) นำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุเหลือใช้อย่างเส้นพลาสติกที่ใช้งานแล้ว สามารถสร้างงานประดิษฐ์ที่สวยงามได้หลากหลาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น