วังเจ้าเมือง จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๔ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑. วังเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วย “วังเก่า” และ “วังใหม่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง วังเก่าเป็นวังเจ้าเมืองพัทลุง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจน์วงศ์) สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สภาพปัจจุบันเป็นเรือนไทยภาคใต้ผสมภาคกลาง มีเรือนใหญ่ทรงไทยแฝดอยู่ตรงกลาง ส่วนวังใหม่อยู่ทางทิศใต้ติดกับชายคลองลำปำ เป็นกลุ่มเรือนไทย ๕ หลัง แบ่งเป็นเรือนนอนและเรือนครัว เรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยโบราณ นอกจากนี้บริเวณวังเจ้าเมืองพัทลุงยังมีศาลาไทยริมน้ำและเรือพัทลุง ซึ่งเป็นเรือเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ วังเจ้าเมืองพัทลุงเป็นมรดกของทายาทในตระกูลจันทโรจน์วงศ์ ทายาทได้มอบให้กรมศิลปากรเพื่อเป็นสมบัติของชาติในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วังเจ้าเมือง เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕ , 0 7461 3007 ต่อ 104
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น