วัดศรีคูณเมือง (วัดคนชุมน้ำออกบ่อ) จังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. วัดศรีคูณเมือง อยู่ในเขตบ้านเหนือ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างวัดชัดเจน เดิมชาวบ้านเรียกชื่อว่า “วัดคนชุมน้ำออกบ่อ” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 78) เนื่องจากภายในวัดมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคสำคัญของชาวเมือง ภายในวัดมีกลุ่มโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย ซากวิหารหลวงก่ออิฐถือปูน ในวิหารมีอูบมุง (อุโมงค์หรือโขงพระเจ้า) เป็นประธาน ภายในอูบมุงประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด ชาวบ้านเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” ด้านข้างวิหารมีซากโบสถ์ขนาดเล็ก แบบที่นิยมในวัฒนธรรมล้านช้าง ส่วนฐานล่างรองด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่ออิฐถือปูน มีแท่งเสมาหินทราย สมัยทวารวดีปักอยู่โดยรอบในลักษณะใบเสมาโบสถ์ วัดศรีคูณเมืองตั้งอยู่ภายในเขตตัวเมือง ถือเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของเมืองหนองบัวลำภู
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น