วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑. วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร วิวแม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัดมีองค์พญานาคศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช หรือ ปู่ศรีมุกดา เป็นรูปปั้นพญานาคเศียรเดียวองค์ใหญ่ ขนาดใหญ่สวยงามอลังการ ลักษณะนอนขดตัวไปมาชูลำคอสูงสง่าหันไปทางแม่น้ำโขง มีสีเขียวอมฟ้า ดูมีมิติสมจริงราวกับมีชีวิต พร้อมลวดลายที่ละเอียดอ่อน วิจิตรบรรจง แต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม มีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุภูมโนรมย์และองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ประดิษฐานอยู่บนยอดภู เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร ตั้งสง่างามเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา 05.30 น.
ปิด เวลา 20.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 7965 1559
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร(วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์)
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

บ้านภู ตั้งอยู่ทามกลางภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม (ซึ่งคล้ายกับฟูเขาไฟฟูจิ ในประเทศญี่ปุ่น) อากาศสดชื่นบริสุทธิ์  มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต โดยเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบโดยไม่ใช้สารเคมี คนในชุมชนจะนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน

“ชาวบ้านภูสามัคคี  สืบวิถีแบบพอเพียง เด่นชื่อเสียงศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมผู้ไทย รักษ์ใส่ใจในพิพิธภัณฑ์ ภูสวรรค์ถิ่นรื่นรมย์ เที่ยวเพลินชมหมู่บ้านโฮมสเตย์” บ้านภู เป็นชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทย ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ทามกลางทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ใช้ชีวิตบนวิถีความพอเพียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีนันทาราม
เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โดยมีสิมเก่า หรือ โบสถ์เก่า ตั้งอยู่ในบริเวณวัด เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างคนชนในบ้านภู เมื่อปี พ.ศ. 2449 ซึ่งด้านในได้ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภู

ศูนย์การเรียนรู้บ้านภู
ศูนย์เรียนรู้บ้านภู เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ของชุมชนเป็นสถานที่ประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นที่หลอมรวมภูมิรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  และใช้เป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นศูนย์ประสานงานและบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่ายที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบ้านภูให้มีความเข้มแข็ง จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ได้รับความนิยมจากทั่วประเทศ

วัดภูผาขาว (ถ้ำโส้ม)
วัดถ้ำภูผาขาวหรือวัดถ้ำโส้ม ชื่อเรียกที่เป็นภาษาภูไท เป็นวัดที่สร้างอยู่บนหน้าผาอันสูงชันของภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีพระพุทธรูปแกะสลักจากหน้าผาเป็นพระประธานของวัดแห่งนี้ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านภูบ้านเป้าร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ร่วมกันก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นวัดปลูกสร้างอาคารที่ใช้เป็นกุฏิสงฆ์ และห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอีกด้วย ถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวบ้านภู และละแวกใกล้เคียง

วัดพุทธคีรี
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณวัด มีสถานที่พักกางเต็นท์และมีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวบ้านภู
จุดชมวิวบ้านภู ตั้งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน เป็นที่ราบเชิงเขาเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ของชาวบ้าน เป็นสถานที่ชมทัศนียภาพของท้องทุ่งนาและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูจ้อก้อ (ซึ่งจะคล้ายกับวิวของภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่น)ซึ่งมีความอุดมสมบุณ์เขียวขจีสลับกับสีฟ้าของท้องฟ้าอย่างสวยงาม

ฝ่ายมีชีวิต
ตั้งอยู่บริเวณลำห้วยกระเบียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศห้วยกระเบียน ซึ่งชุมชน เพื่อจะได้ชะลอน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะใช้ประโยชน์จากฝ่ายเหล่านี้เป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ยังทำให้เกิดความชุ่มชื้นในต้นน้ำของชุมชน และสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อป่าชุมชน

แหล่งศึกษาธรรมชาติวัดถ้ำกระพุง
ตั้งอยู่บนภูเขาท้ายหมู่บ้านประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนและมีสมุนไพรต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสมุนไพรของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ถวัลย์ ผิวขำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ถวัลย์ ผิวขำ ตั้งอยู่บริเวณของบ้านอาจารย์ถวัลย์ ซึ่งได้ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวเข้า สู่ชุมชน (กรณีเป็นหมู่คณะ)
บริเวณหน้าวัดศรีนันทาราม สื่อบุคคลและมักคุเทศก์น้อยจะกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยภาษาผู้ไทย และร่วมกันคล้องพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยว ตั้งขบวนและแห่กลองตุ้ม ฟ้อนรำและการแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านภูให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่บริเวณ  วัดเพื่อเข้าไปนมัสการขอพรพระใหญ่ในสิมเก่าวันศรีนันทาราม

กิจกรรมพาแลง
ศูนย์เรียนรู้บ้านภู เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของชุมชนบ้านภู ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักท่องเที่ยวร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามรูปแบบของชาวภูไทยบ้านภู โดยได้นำใบตองมาเย็บเป็นบายศรีอย่างสวยงาม ที่ประดับด้วยดอกไม้ธูปเทียน ข้าวเหนียวนึ่ง สุรากลั่น ไข่ไก่ต้ม ไก่ต้มทั้งตัว ด้ายผูกข้อมือมีด้ายสายสิญจน์ ประกอบเป็น “พาขวัญ” โดยจะมีพราหมณ์เป็นผู้ ทำพิธีเรียกขวัญสร้างขวัญกำลังใจ และมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ทำการผูกข้อมือพร้อมอวยพรให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่น
  • กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่ม ๓ วัยซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงดังกล่าว อาทิ การเต้นบาสโลป การแสดงวงโปงลาง การแสดงลงข่วงเข็นฝ้าย เป็นต้น
  • การรับประทานอาหาร ในรูปพาแลง คือ เป็นขันโตกอาหารพื้นบ้านของบ้านภู พร้อมกับรับชมการแสดงของชุมชนไปพร้อม

กิจกรรมนุ่งซิ่น ปูสาดใส่บาตรตอนเช้า
หน้าวัดศรีนันทาราม เป็นกิจกรรมในตอนเช้ารุ่งอรุณ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน โดยการตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณหน้าบ้านพักโฮมสเตย์หรือบริเวณหน้าวัดศรีนันทารามซึ่งจะได้รับบุญพร้อมสัมผัสอันบริสุทธิ์ของชุมชน 

กิจกรรมประกอบอาหารพื้นบ้าน
บ้านพักโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกับเก็บผักพื้นบ้านในชุมชน อาทิ ผักหวาน กะหล่ำปลี พริก ข่า ตะไคร้ ชะอม    เป็นต้น มาประกอบอาหาร อาทิ แกงผักหวาน อ่อมไก่ ตำแจ่ว (น้ำพริก) โดยจะมีคนชุมชนตามบ้านพักโฮมสเตย์เป็นผู้พาดำเนินการ ซึ่งในชุมชนบ้านภูทุกครัวเรือนจะนิยมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และนำผักเหล่านั้นมาประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมและลิ้มรสชาติเมนูอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ปั่นจักรยานตามเส้นทางชมบรรยากาศรอบ ๆ หมู่บ้าน
รอบบ้านภู นักท่องเที่ยวปั่นจักรยานตามเส้นทางชมบรรยากาศ ภูเขา ทุ่งนาบริเวณรอบชุมชนบ้านภู พร้อมเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ชุมชน โดยมีกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้ปั่นนำทางและเล่าประวัติสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัส โดยเดินทางไปตามเส้นทางไปยังกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย

– ฐานเพิ่มรายได้ กลุ่มทอผ้าไหม
-ฐานประหยัด กลุ่มออมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียง
– ฐานเพิ่มรายได้ กลุ่มแกะสลักไม้
– ฐานเอื้ออารี กลุ่มทอผ้าลายขิด

กิจกรรมทอผ้าและย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ
ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าและการย้อมผ้าจากธรรมชาติจากครูภูมิปัญญาของชุมชน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านบุ่ง จังหวัดมุกดาหาร

บ้านบุ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่พื้นราบท่ามกลางภูเข้าล้อมรอบที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม กลางทุ่งนาเขียวขจีในช่วงฤดูฝนและสีเหลืองทองอร่ามในช่วงฤดูหนาว มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 

ชุมชนคุณธรรมบ้านบุ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ทางกลางหุบเขา มีความเป็นอยู่ตามแบบวัฒนธรรมชาวไทยอีสานชาวบ้านมีความสุขตามวิถีและมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างกลมกลืนสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนดุจญาติมิตรโดยความร่วมมือร่วมพลังความสามัคคีช่วยเหลือกันของคนในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดธรรมรังษี
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนระหว่างหมู่ ๔ และหมู่ ๕ เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน โดยมีกุฏิโบราณตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญ เป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความสำคัญและคุณค่าต่อชุมชน

วัดถ้ำต่องแต่ง
ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูผาขามทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กม. เป็นสถานที่สวยงาม ลักษณะเป็นถ้ำลึกเข้าไป ภายในถ้ำจะมีน้ำหยดติ๋ง ๆ อยู่ตลอดปี ตอนที่น้ำหยดลงภายในถ้ำจะเกิดเสียง ต่องแต่ง ๆ ตลอดเวลา
ชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี่ว่า “ถ้ำต่องแต่ง” ถ้ำแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ที่เกจิอาจารย์ชื่อดังเคยธุดงค์ผ่านมา แวะเข้ามาบำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นต้นว่า “หลวงปู่สมชาย” แห่งวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิววัดถ้ำต่องแต่ง
ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูผาขามทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กม. 

เส้นทางเดินป่าชุมชนบ้านบุ่ง
ถัดจากวัดถ้ำต่องแต่งไปจะเป็นเส้นทางเดินป่า เพื่อศึกษาธรรมชาติของชุมชน โดยเป็นป่าสมุนไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยจะมีไกด์ชุมชนเป็นผู้นำทาง ซึ่งระหว่างทางเดินจะได้เจอกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า พรรณไม้ต่าง ๆ ที่สวยงามและมีสรรคุณทางการรักษามากมาย

กิจกรรมล่องแพลำห้วยแม่น้ำบังอี่
บ้านบุ่งเป็นชุมชนที่มีลักษณะยาวไปตามลำห้วยบังอี่ เป็นแหล่งน้ำที่มาจากภูเขาของชุมชน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชน ชาวบ้านจึงได้จัดทำแพเพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ชมวิถีธรรมชาติและวิถีของชาวบ้านตามลำน้ำห้วยบังอี่

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามวิถีของชุมชนหรือตามฤดูกาล อาทิ การดำนา การเกี่ยวข้าว การปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือวิถีการทำมาหากินของชุมชน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงพื้นที่ ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีของชุมชนอย่างแท้จริง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนดินน์มูน
เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของชุมชน โดยนางดาลินน์   ผาลิวงค์ ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลวงชนบท 3002 มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการดำเนินการในวิถีเกษตรได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  บ้านบุ่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงบ้านบุ่ง ชาวบ้านจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มน้ำสมุนไพรเย็น ๆ หลังจากนั้น ก็ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม รำต้อนรับโดยกลุ่มเด็กเยาวชนของชุมชน และเข้าสู่การบรรยายข้อมูลและโปรแกรมการท่องเที่ยวต่อไป

กิจกรรมปั่นจักรยานรอบ ๆ ชุมชน
รอบ ๆ บ้านบุ่ง นั่งท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวบ้านบุ่งชมวิวพร้อมเช็คอินสะพานอุปคุต ชมเขื่อนกั้นน้ำลำห้วยบังอี่

นั่งรถอีแต๋นชมวิว
รอบๆบ้านบุ่ง นั่งรถอีแต๋นชมวิว เป็นกิจกรรมที่จะนำพานักท่องเที่ยวชมถนนที่สวยที่สุดในมุกดาหาร เพราะเป็นถนนที่มีภูเขาล้อมรอบ 360 องศา และรายล้อมไปด้วยทุ่งนาอันเขียวขจีในฤดูฝนและสีเหลืองอร่ามเป็นทุ่งรวงทองในฤดูหนาว

กิจกรรมเดินป่าและสำรวจป่าสมุนไพร
พื้นที่ภูเขาภูผากูดและภูผาขาม ด้วยบ้านบุ่งเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่มีสมุนไพรที่มีความหลากหลายเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ กิจกรรมเดินป่าและสำรวจป่าสมุนไพรจึงเป็นการท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ต้องห้ามพลาด

กิจกรรมประกอบอาหารพื้นถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์บ้านภู เป็นการให้นักท่องเที่ยวร่วมประกอบอาหารกับชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจากพืชผักสวนครัว  การประกอบอาหารและร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

กิจกรรมพาแลง
ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์บ้านภู กิจกรรมพาแลง จะประกอบไปด้วย การชมแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวโดยมีการทำพิธีตามฉบับของชาวอีสาน การผูกข้อมืออวยพร  ซึ่งกันและกันและการรับประทานอาหารพื้นบ้านที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวบ้านบุ่ง  

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มทอผ้าบ้านบุ่ง นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาวิธีการย้อมสีผ้าจากสีเปลือกไม้ธรรมชาติ   โดยสามารถลงมือทำเองและมีผลิตภัณฑ์ที่ติดมือกลับบ้านด้วยเป็นการเก็บความประทับใจในการที่ได้  ลงมือทำเอง รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าของชาวอีสานให้ออกมาเป็นผืนผ้าที่มีความประณีตสวยงาม

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน
กลุ่มยาสมุนไพร นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาตัวยาสมุนไพรและวิธีการรักษาโรคต่าง ๆ แบบพื้นบ้านจากปราชญ์ด้านสมุนไพรของชุมชน และได้ชมและชิมรสชาติของยาสมุนไพร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม