ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านดอนตะโหนดเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติ พี่น้อง อยู่กันด้วยความรักและความสามัคคี ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้น การจัดกิจกรรมทุกอย่างทุกคนต่างให้ความร่วมมือกัน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านดอนตะโหนด คือ ความพอเพียง วิถีชาวบ้าน และความเป็นธรรมชาติของคนในชุมชน ที่ไม่ต้องปั้นแต่งใด ๆ คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติพี่น้อง มีความรักและความสามัคคี มีน้ำใจ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคนที่ไปเยือน และมีความพร้อมในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี มีความเป็นจิตอาสาในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางชุมชน สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย

ตลาดกลางชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย ที่คนในชุมชนรวมตัวกันนำผลผลิตทางการเกษตรของตน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่ทำการเพาะปลูกแบบอินทรีย์

ห้องประวัติศาสตร์บ้านโพทะเล
เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุของชุมชนบ้านโพทะเล โดยส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านในชุมชน และเก็บแสดงไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ โดยตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพทะเลสามัคคี ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน 

สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้การทำกระยาสารท จากข้าวไรซ์เบอร์รี่
บ้านขนมไทยแม่บุญชู ชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน เรียนรู้การทำกระยาสารทจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนด  มาเรียนรู้วิธีก ารทำและสามารถซื้อเป็นของฝากหรือของทานเล่นได้ ในราคาที่ไม่แพง 

เรียนรู้การทำนาอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ชุมชนบ้านดอนตะโหนด นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น การหว่านข้าว การดำนา การเกี่ยวข้าวด้วยเคียว เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น