ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ จังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ (หนองงูเหลือม) เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นชุมชนที่มีความสะอาด อากาศและสภาพแวดล้อมดี ในชุมชนชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้หลักการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างสม่ำเสมอ นำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน โดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง” 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพิทักษ์โสภณ เป็นชุมชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้าน เป็นชุมชน “บ้าน 3 นา” มีนากก นาข้าว และนาหนอง (บ่อปลาขนาดใหญ่) มีการน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนพลังบวร บ้าน วัดและโรงเรียนมีส่วนร่วมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การการทำอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ” 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้การทอเสื่อกกบางพลวง
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 98 คน ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะมีการปลูกต้นกกหลังคาละ1-2 ไร่ ระยะการปลูกประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ หลังจากที่ต้นกกโตเต็มที่ชาวบ้านก็จะตัดต้นกกมาให้ทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำการเข้าขั้นตอนการแปรรูป

กิจกรรมชมวัด นมัสการหลวงพ่อกนก
วัดพิทักษ์โสภณ ที่ตั้ง หมู่ที่  9 ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิถีชีวิตบ้านบางพลวง ลำคลองบัวเผื่อน/ชมนกน้ำ “นกงู/กาน้ำ”
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี
วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” สวน ๓ ก
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยานชมทุ่งนาข้าว นากก นาโซล่าเซลล์

บ้านบางพลวง
สะพานไม้ไผ่ทุ่งบางสนม ม.7 ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจำ  อ.บ้านสร้าง ซึ่งชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านคลองบางสนม ได้ร่วมแรงร่วมใจทำสะพานไม้ไผ่ ผุดแลนด์มาร์กใหม่สะพานไม้ไผ่ชมทุ่งบางสนม ด้วยการรวมใจของชาวบ้านด้วยระยะทางยาวกว่า 150 เมตร
กินกุ้งตกปลา
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำปราจีนบุรี
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ชมบึงบัวแดง และคลองบัวสี
บ้านหนองงูเหลือมตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี พายเรือชมบึงบัวแดง บัวสี
พายเรือชมหิ่งห้อย คลองบางสนม
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนคลองบางสนม เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านอาหารไทย และงานหัตกรรม การทอเสื่อกก โดยมีคำขวัญชุมชนว่า ” ปั่นจักยานชมทุ่ม กินกุ้งตกปลา ชมวิถีชีวิตชาวนาไทย เรืองไสวหิ่งห้อย น้ำคลองบางสนม “
ชมแปลงเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองงูเหลือม ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมงานหัตถกรรมการทอเสื่อกกบางพลวง
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น